#Semitic *lišān ‘tongue > language’ 𒅴, 𒇷𒊓𒉡, 𐎍𐎌𐎐, ܠܫܢ, לשן, لسن, ልሳን

 
#Semitic *lišān
 
lišānu 𒅴
 
lišānu 𒇷𒊓𒉡
 
lašānu 𐎍𐎌𐎐
 
leššānā ܠܫܢܐ
 
lāšōn לשון
 
lisān لسان
 
ɛls̃ɛ́n
 
əwšēn
 
lʼíšin
 
ləssān ልሳን
 
ləssan / nəssal ልሳን / ንሳል
This entry was posted in #asemiticwordaday. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *