Semitic *śaˁr “hair” 𒋠, 𐎌𐎓𐎗, שער,ܣܥܪ, شعر, 𐩦𐩲𐩧, ሥዕር, ስኦር

*śaˁr “hair”:

 • šārtu 𒋠 “hair”

 • šaˁru 𐎌𐎓𐎗 “hair”
 • šiˁāru 𐎌𐎓𐎗 “barley”
 • šaˁartu 𐎌𐎓𐎗𐎚 “wool”

 • śēˁār שֵׂעָר “hair”
 • śəˁōrâ שְׂעוֹרָה “barley”

 • saˁrā ܣܲܥܪܵܐ “hair”
 • sˁārtā ܣܥܵܪܬܵܐ “barley”

 • šaˁ(a)r شَعَر “hair”
 • šaˁīr شَعِير “barley”

 • s2ˁr 𐩦𐩲𐩧 “barley”

 • śōr “hair, wool”

 • śáˁyhor “hair”

 • śɛr̄ˁ “straw”

 • śáˁər “dry grass, straw”

 • śəˁərt ሥዕርት (sə’ərt ስእርት) “hair”
 • śāˁr ሣዕር “grass”
 • śəˁra ሥዕረ « grow green, covered with green”

 • saˁarsaˁaro ሰዐርሰዐሮ “green”

 • saˁri ሳዕሪ “grass”
This entry was posted in #asemiticwordaday. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *